Nyheder/Ledige stillinger

Aabenraa Krisecenter

Aabenraa Krisecenter søger en visionær og erfaren leder med et stort engagement og kendskab til drift af et døgntilbud


Har du lyst til at arbejde med voldsudsatte kvinder og deres børn? Kan du balancere imellem en sik-ker drift og samtidigt sikre udvikling? Sætter du borgeren i centrum og holder fokus på dialog og muligheder frem for begrænsninger? Mestrer du samarbejdet på tværs og er du tydelig i tale og handlinger? Så modtager vi gerne din ansøgning til stillingen som leder af Aabenraa Krisecenter.

Aabenraa Krisecenter er et midlertidigt døgntilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecen-tret har plads til 5 kvinder med børn. Krisecentret arbejder rehabiliterende med de kvinder, der op-holder sig på Krisecentret. Det betyder, at vi samarbejder og støtter kvinden og hendes børn på deres vej imod et selvstændigt liv uden vold.


Aabenraa Krisecenter er en selvejende institution, med samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune. Vi drives som en forening med bestyrelsen som din nærmeste arbejdsgiver.


Vi tilbyder et lederjob med høj grad af indflydelse, både på løsning af kerneopgaver men også på egen arbejdssituation. En arbejdsplads med gode og dygtige medarbejdere og kolleger både i det nære og på tværs af de Sydjyske Krisecentre. Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor ar-bejdsglæden og det gode humør kan mærkes.

Krisecenteret arbejder hele tiden på at udvikle og på at gøre det bedre. Nogle af de opgaver, som vi gerne vil tage fat på er:
• efterværnet for tidligere beboere i samarbejde med andre organisationer
• udvidelse af vores fysiske rammer
• fornyet opmærksomhed på de frivillige
• styrke vores personalegruppe
• og så er vi naturligvis klar til at tage imod dine gode nye idéer.


Som leder på Aabenraa Krisecenter har du følgende ansvarsområder:


• drift og udvikling af Aabenraa Krisecenter ved at holde fokus på kerneopgaven, sætte mål og prioritere opgaverne samt at udvikle Aabenraa Krisecenter
• personaleansvar for to socialrådgivere, en pædagog, en psykolog samt to husassistenter. Hertil kommer ca. 70 frivillige som bemander Krisecentret i aften/nattetimerne samt i week-ends og helligdage. Din vigtigste prioritering i forhold til personalet består i at uddelegere, planlægge, organisere og koordinere samt coache dine medarbejdere, således at huset fun-gerer som en helhed. Du skal prioritere at være tæt på fagligheden og være tilgængelig, så dine medarbejdere får mulighed for sparring og feedback. Din evne til at samarbejde og se på tværs er væsentlig i dit daglige samarbejde med medarbejdere, frivillige aktører og med eksterne samarbejdspartnere
• visitationsansvaret på Krisecentret. Derfor er det vigtigt, at du har fokus på de rettigheder og forpligtelser, der følger med et ophold på Krisecentret. Du skal kunne læse og tolke lovgiv-ningen på området
• håndtere administrative opgaver omkring personaleledelsen
• budget og budgetopfølgning overfor bestyrelsen og revisionen
• indgå i samarbejder med kommunen, frivillige organisationer, andre krisecentre, det Sociale tilsyn, LOKK og LUV mv.


Den ideelle kandidat


• har ledelseserfaring – gerne fra døgntilbud – og har holdninger til og viden om krisecenterom-rådet og evne til at udfolde denne til praksis
• er energisk og har ambitioner på egne og husets vegne, og bidrager til den gode stemning
• har personlig gennemslagskraft, er dialogorienteret og kan bevare overblikket i pressede situationer, samt løse en konflikt på bedste vis når den opstår
• har flair for personaleledelse og kan coache, ramme- og retningssætte og har evne til at udde-legere
• er god til at opbygge professionelle relationer og facilitere et godt samarbejde – både til med-arbejdere og til såvel interne som eksterne samarbejdspartenere
• er fleksibel, rummelig, løsnings- og samarbejdsorienteret
• har en relevant uddannelse – fx socialrådgiver eller socialformidler
• arbejder systematisk og har erfaring med dokumentation
• har økonomiforståelse og erfaring med udarbejdelse af budgetopfølgning og årsregnskab, samt formidling heraf
• har kendskab til overenskomster og personalejura
• kan anvende relevante IT-baserede værktøjer på brugerniveau (Word, hjemmeside, løn- og økonomisystemer)
• har gerne erfaring med fundraising.


Vil du vide mere?

Du kan kontakte konstitueret leder Anne-Marie Vagnsø på tlf. 8140 1701 for yderligere information om stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse er betinget af, at disse er tilfredsstillende.


Det praktiske
Der er ansøgningsfrist 3. november.

Første samtalerunde afvikles 8. november. Anden samtalerunde afvikles 21. november. Kandidater, som går videre til anden samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i perioden mel-lem første og anden samtale, som indbefatter et personligt møde med en konsulent.