Vedtægter

Aabenraa Krisecenter


Vedtægter for Aabenraa Krisecenter


§  1

Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens § 109.

Aabenraa Krisecenter har samarbejdsaftale med Aabenraa kommune.


§  2

Krisecentret er medlem af ”Landsforeningen for kvindekrisecentre i Danmark” (LOKK)


§  3

Formål:

- at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for psykisk/fysisk vold – herunder trussel om samme – og som befinder sig i en akut krisesituation

- at kvinder, gennem hjælp til selvhjælp, får styrket deres selvfølelse og tro på egne kræfter for bedre at kunne træffe beslutninger for deres eget liv

- at børn får tilbudt støtte og samtale om deres situation

- at kvinder og deres børn, der søger hjælp, sikres anonymitet

- at sprede den viden og erfaring, krisecentret får, til at påpege og påvirke samfundsforholdene i gunstig retning for kvinder og deres børn

- at påvise behovet for krisecentret


§  4

Fysiske forhold:

Aabenraa Krisecenter holder til i en lejet ejendom p.t.


§  5

Struktur:

Aabenraa Krisecenter har en flad struktur og har således ingen forkvinde, men en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af krisecentret.


§  6

Medlemskab:

Frivillig:

Enhver kvinde over 18 år, der kan tilslutte sig krisecentrets formål og vedtægter, og som har gen-nemgået introduktionsgruppens oplæg, og som vil arbejde aktivt for voldsramte kvinder og deres børn kan blive optaget på prøvetid i et ½ år som frivillig på krisecentret.

Efter et  ½ års prøvetid tager begge parter stilling til evt. egentlig optagelse som frivillig i krise-centret.

Den frivillige skal være tilknyttet en ugedags-vagtgruppe for herigennem at være med i det socia-le fællesskab. Det er altså ikke nok at være medlem af én af de øvrige faste grupper eller en ad hoc gruppe.

Hvis et gruppemedlem har diverse opgaver i forbindelse med arbejde i øvrige grup-per/forretningsudvalg, kan ugedags-vagtgruppen fritstille medlemmet fra at tage vagter.

Enhver frivillig kan meddele til kontaktpersonen for ugedags-vagtgruppen at ville holde en pause, der maksimalt kan vare et år. Hvis der sker pause ud over et år, skal der ske udmelding som frivil-lig. Ved eventuel genindtræden som frivillig, skal den pågældende gennemgå et nyt introduktions-kursus. Der kan dog dispenseres herfra efter nærmere aftale med introduktionsgruppen.

Det er kontaktpersonens opgave at holde kontakten til den frivillige i dennes pause og holde sig orienteret om, hvornår den frivillige igen bliver aktiv.

Ansat:

Som ansat skal man være medlem af Aabenraa Krisecenter og i øvrigt opfylde betingelserne for medlemskab, dog uden at være tilknyttet en gruppe.


Enhver frivillig og ansat har tavshedspligt, som også gælder ved ophør.

Ifølge: ”Lov om social service § 109”, indhentes der såvel børneattest som straffeattest.


§  7

Udmeldelse:

Udmeldelse sker til kontaktpersonen for vagtgruppen eller økonomigruppen eller til daglig leder.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der er tale om grov overtrædelse af vedtægterne, kontingentrestance, brud på tavshedspligt eller overtrædelse af ”Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter”.


§  8

Kontingent:

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.


§  9

Faste grupper, nedsat af og blandt de frivillige medlemmer:

5 vagtgrupper:

- har ansvar for, at vagterne bliver dækket. Hver vagtgruppe vælger en kontaktperson og en suppleant for denne. Kontaktpersonen er ansvarlig for afholdelse af vagtgruppemøder, hvor bl.a. vagtplanen udarbejdes.

Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen.

Introduktionsgruppe:

- Vælger en kontaktperson, der har ansvar for at introducere nye frivillige. Derudover vælges en suppleant for denne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen.

Informationsgruppe:

- Vælger en kontaktperson, der har ansvar for information udadtil, herunder at afholde fore-drag om krisecentret. Derudover vælges en suppleant for denne.

- Det er alene den daglige leder og informationsgruppens kontaktperson, der kan udtale sig på krisecentrets vegne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen.

Økonomigruppe:

- Vælger en kontaktperson, der har ansvar for budgetopfølgning, forslag til budget i samarbejde med daglig leder, kontingentopkrævning og ansøgninger om fonds- og puljemidler m.v. Der-udover vælges en suppleant for denne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen.


Kontaktpersonerne fra ovennævnte 8 grupper udgør bestyrelsen. Suppleanten indtræder i besty-relsen i stedet for kontaktpersonen, såfremt denne har forfald.

Valg af kontaktperson + suppleant sker ved flertalsbeslutning i hver enkelt gruppe.

Der er mulighed for hen ad vejen at oprette ad hoc grupper til specielle enkeltopgaver. Her udpe-ges der ikke en kontaktperson.


§10

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som sammensættes af de kontaktpersoner, som er udpeget af de 5 vagtgrupper, introduktions-, informations- og økonomigruppen jfr. § 9.

Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen.

Daglig leder er sekretær for bestyrelsen, men uden stemmeret.


Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der fører forhandlinger/dialogmøder med

Aabenraa kommune og i øvrigt løser presserende opgaver til efterfølgende godkendelse i

bestyrelsen.


Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og påser, at krisecentrets økonomiske og

administrative anliggender varetages under hensyntagen til foreningens formål.


Bestyrelsen skal bl.a.:

* Udstikke retningslinjer for daglig leders arbejde

* Træffe beslutning af usædvanlig art og af stor betydning for foreningen

* Påse der føres en forsvarlig økonomi

* Godkende og underskrive årsregnskab


Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når minimum 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over foreningens daglige ledelse og drift kræver samtykke fra ¾ af bestyrelsen.

Øvrige beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog minimum 4 bestyrelsesmed-lemmer.


Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder samt ansætter og afskediger personale i samarbejde med daglig leder.


Bestyrelsen indkalder til og opstiller dagsorden for generalforsamlingen.


Forretningsudvalg:

Til varetagelse af foreningens daglige anliggender nedsætter bestyrelsen et forretningsudvalg.


Forretningsudvalget består af 3 personer: kontaktpersonen for økonomigruppen, 1 bestyrelses-medlem valgt blandt og af bestyrelsen samt daglig leder uden stemmeret.

Ved udpegning af medlemmet til forretningsudvalget skal den samlede bestyrelse være til stede, og minimum 5 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for forslaget.


Forretningsudvalget vælges for ét år ad gangen på førstkommende bestyrelsesmøde efter gene-ralforsamlingen.


Forretningsudvalget kan alene træffe beslutning ved enighed. Ved uenighed henvises til bestyrel-sen. Der indkaldes til bestyrelsesmøde, når et medlem af forretningsudvalget eller daglig leder ønsker dette.


I forbindelse med forhandlinger med Aabenraa kommune om krisecentrets drift skal hele forret-ningsudvalget deltage.


Referater fra forretningsudvalget tilsendes bestyrelsesmedlemmerne.


§  11

Ledelse og drift:


Den ansatte leder har ansvaret for den daglige, faglige og personalemæssige ledelse og er også ansvarlig for det frivillige arbejde, der foregår i krisecentret.

Daglig leder refererer til og er ansvarlig over for bestyrelsen.


Daglig leder er sekretær for bestyrelsen i møder, men uden stemmeret.

Den daglige leder skal have en social uddannelse.


De ansatte står for den daglige drift i samarbejde med daglig leder, der koordinerer arbejdet med at løse de forskellige opgaver.


Den ansatte pædagog tilgodeser primært børnenes behov.

Derudover ansættes praktiske medarbejdere.


§ 12

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og denne afholdes hvert år inden ud-gangen af første kvartal.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen beslutter ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer.


Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst en måneds varsel ved udsendelse af dagsorden til samtlige medlemmer.

Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest in-den udgangen af januar måned. Ligeledes skal bestyrelsen inden for samme frist have meddelelse om de faste gruppers valgte kontaktpersoner og suppleanter.


Dagsorden på generalforsamlingen:


1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning

4. Beretning fra grupperne

5. Daglig leders beretning

6. Godkendelse af regnskab

7. Forelæggelse og vedtagelse af årets budget

8. Valg af 2 interne kritiske revisorer

9. Indkomne forslag

10. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning

11. Eventuelt.


Alle valg skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt dette begæres af et stemmeberettiget medlem.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, når flertallet i bestyrelsen eller halvdelen af de frivillige ønsker det.


Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Er der ikke et sådant flertal for ændringer, og bestyrelsen opretholder forslaget til vedtægtsændringer, indkal-des der til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel og højst 1 måned. På denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer besluttes med almindeligt fler-tal.


Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.


§13

Medlemsmøder:

Medlemsmøder afholdes 4 gange årligt. Generalforsamlingen udgør et medlemsmøde. Med-lemsmødet er et forum, hvor dialog, information, visioner m.v. udveksles.


§14

Foreningens nedlæggelse:

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte samt senest 3 uger herefter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der også kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

I forbindelse med foreningens nedlæggelse beslutter generalforsamlingen, hvem foreningens formue skal tilfalde. Formuen kan kun tilfalde en forening eller flere med samme formål som Aabenraa Krisecenter.


Vedtaget på generalforsamling d. 23 marts 2009.

Tilføjelse i § 7 vedtaget på generalforsamling d. 19. marts 2013.

Ændring i § 6 vedtaget på generalforsamling d. 20. marts 2014

Ændring i § 10 og 11 vedtaget på generalforsamling d. 16.3.2015.