Aabenraa Krisecenter

Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter

Det overordnede formål:

– at sætte rammer for de frivillige

– at tiltrække og fastholde de frivillige i et fællesskab

– at alle bidrager til, at huset er rart sted at være for beboere, frivillige og ansatte.

– at alle bidrager til at opfylde foreningens formål


Formålet med frivillige:

– at frivillige yder en indsats for krisecentrets beboere og børn

– være med til at opretholde sikkerheden og sikre beboernes anonymitet

– at sikre krisecentrets eksistensgrundlag

– at sikre sig en mangfoldig medmenneskelighed

– at give beboere mulighed for mangfoldig opbakning og støtte


Krav til frivillige:

– være fyldt 18 år

– har tavshedspligt og skal underskrive erklæring herom

– skal være i besiddelse af modenhed

– skal kunne udvise medmenneskelighed, indlevelse og tolerance

– have evnen til at lytte og samtale, opmuntre og hjælpe

– må ikke være i krise. Egen krise skal være bearbejdet, så erfaring herfra kan bruges positivt

– have baglandet i orden

– skal gennemgå ”introduktion 1, 2 og 3”

– skal acceptere indhentning af børneattest

– skal indgå i en vagtgruppe

– i øvrigt overholde krisecentrets vedtægter

– indgår i medlemskab i Aabenraa Krisecenter

– at du er ”føl” hos en garvet frivillig, når du starter som frivillig

– optagelse på prøve i et ½ år, hvorefter begge parter tager stilling til eventuel endelig


Optagelse om frivillig.

Vi forventer af dig som frivillig vagt:

– at du er robust og i balance med dig selv

– at du respekterer den enkelte persons grænser og baggrund

– at du helst har 2 vagter om måneden

– at du selv skriver dig på vagtlisten

– at du deltager i gruppemøder og i de 4 årlige medlemsmøder

– at du skal kunne yde omsorg

– at du i samarbejde med øvrige frivillige og ansatte føler at have

et fælles ansvar for at huset fungerer med ro og orden

– at du yder praktisk hjælp efter behov, når du er på vagt

– at du tænker på din afløser og afleverer et hus som er let at tage over

– at du kan sætte grænser omkring dig selv

– at du sikrer medlemmers anonymitet ved ikke at nævne private oplysninger i beboeres påhør

– at have fokus på, at man taler til hinanden og ikke om hinanden.


De frivilliges opgaver:

– at yde beboerne hjælp til selvhjælp gennem samvær og omsorg

– at indlogere voldsramte kvinder og børn og passe telefon

– have ansvar for åbning/lukning af hoveddør

– at holde krisecentret åbent på hverdage fra kl. 17.00-07.00

samt hele døgnet alle weekends og helligdage

– være selvopsøgende for informationer i dagbog, opslagstavle, referatmapper mm.

Dagbogen læses så vidt muligt ved starten af vagten

– formidle til kontoret, hvis man får ny adresse, telefonnr. og andre ændringer, der vedgår


Krisecentret

– koordinerer ved afløsning og skriver dagbog

– bidrager til et tillidsfuldt rum og stemning

– bidrager til udviklende diskussioner på gruppemøder

– sikre at nye beboere føler sig velkommen i huset og introducerer husets regler

– øse af sine erfaringer til nye frivillige

– tage godt imod nye frivillige både i og udenfor gruppen

– formidle til lederen, når man observerer noget alarmerende vedrørende kvinder og børnene

– tilbyde beboere sit samvær og respektere beboeren, hvis hun hellere vil være alene

– at rydde op og gøre rent efter sig selv og gøre klar på bedste vis til en vagtafløser

– hjælpe med klargøring og oprydning i forbindelse med møder, kurser og arrangementer.

– bidrage med gode idéer til bestyrelsen

– være loyal mod foreningen og videregive oplysninger om en frivillig, der har en uhensigtsmæssig adfærd til gruppens kontaktperson eller leder

– gøre plads til nye medlemmers forskellighed


Introduktion:

Nye frivillige skal gennemgå ”Introduktion 1, 2 og 3”.

Tema 1 og 2 foretages af introduktionsgruppen, medens tema 3 foregår i krisecentret ved krisecentrets daglige leder.
I introduktionen udleveres skriftligt materiale og der omhandles følgende emner:

• Aabenraa Krisecenter’s historie

• Aktuelle tal – økonomi

• Kort oplæg om LOKK (Landsorganisation for kvindelige krisecentre i DK)

• Voldsoplæg

• Hvad er vold

• Hvad kan krisecentret tilbyde

• Kriseteorier

• Krav til frivillige vagter

• Vedtægter

• Orientering om samtykke til indhentning af særlige oplysninger

• Pjece om krisecentret


Arbejdet for fastholdelse af frivillige:

– At den frivillige føler sig godt forberedt og klædt på til opgaven

– At den frivillige kan se, at hendes anstrengelser betyder noget

– At den frivillige føler sig som en del af et godt fællesskab

– At den frivillige føler sig værdsat og får anerkendelse

– At den frivillige bliver hørt og har indflydelse på beslutninger

– At den frivillige får løbende tilbud om relevante kurser

– At den frivillige bliver tilbudt deltagelse i sociale arrangementer


Etiske regler:

På Aabenraa Krisecenter arbejder vi ud fra de etiske retningslinier, som er opstillet af Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK), som vi er medlem af.


Formål:

• De etiske retningslinier er funderet på LOKK’s værdier, normer og holdninger og er udtryk for det, vi kalder god krisecenterskik.

• De etiske regler skal bidrage til at sikre kvinder og børns interesser og forhindre uhensigtsmæssig adfærd. Intentionen er at skabe større selvindsigt og højne kvaliteten i den hjælp, der ydes.

• De etiske retningslinier forpligter ansatte og frivillige medarbejdere på krisecentrene og i LOKK’s sekretariat, og skal tjene som støtte i dagligdagen og ved stillingtagen til etiske problemstillinger.


Etiske retningslinier:

1. Vi forpligter os til i alle forhold af vores arbejde at bekæmpe, synliggøre og fokusere på vold mod kvinder og børn.

2. Vi forpligter os til at møde kvinder og børn med respekt for den enkelte uanset livsstrategi, seksualitet, religion, politiske og kulturelle tilhørsforhold.

3. Vi forpligter os til at tage udgangspunkt i kvindens egen voldshistorie.

4. Vi forpligter os til at se kvinden som sin egen vigtigste ressource, at hjælpe hende med at genvinde styrke og støtte hende i at træffe egne valg.

5. Vi forpligter os til at sikre kvindens ret til værn om fortrolige oplysninger.

6. Vi forpligter os til at yde børn hjælp ud fra et børneperspektiv.

7. Vi forpligter os til åbenhed og synlighed i vores tilbud.

8. Vi forpligter os til at være bevidste om, at vi som hjælpere er i en magtfuld position.

9. Vi forpligter os til at tilstræbe høj faglighed i vores arbejde.

10. Vi forpligter os til at være samarbejdsvillige og til gensidig kollegial støtte.


Eksklusion af en frivillig:

– Ved grov overtrædelse af vedtægterne

– Brud på tavshedspligten

– Kontingentrestance

– Uhensigtsmæssige episoder med beboerne, ansatte eller øvrige frivillige

– Tyveri af enhver art i krisecentret


Vedtaget Generalforsamlingen d. 19.03.2013

Ændringer under krav til frivillige er vedtaget på generalforsamlingen d. 20.3.2014

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.