Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

§ 1

Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til gældende Servicelovens § 109.

Aabenraa Krisecenter har samarbejdsaftale med Aabenraa kommune.

 

§ 2

Krisecentret er medlem af ”Landsforeningen for kvindekrisecentre i Danmark” (LOKK)

 

§ 3

Formål:

          at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for psykisk/fysisk vold – herunder trussel om samme – og som befinder sig i en akut krisesituation

          at kvinder, gennem hjælp til selvhjælp, får styrket deres selvfølelse og tro på egne kræfter for bedre at kunne træffe beslutninger for deres eget liv

          at børn får tilbudt støtte og samtale om deres situation

          at kvinder og deres børn, der søger hjælp, sikres anonymitet

          at sprede den viden og erfaring, krisecentret får, til at påpege og påvirke samfundsforholdene i gunstig retning for kvinder og deres børn

          at påvise behovet for krisecentret og bekæmpe og synliggøre vold mod kvinder og børn.

 

§ 4

Fysiske forhold:

Aabenraa Krisecenter holder til i en lejet ejendom.

 

§ 5

Medlemskab:  Kriterierne for at blive medlem af foreningen fastsættes af bestyrelse. 

 

§ 6

Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet efter bestyrelsens opfattelse ikke efter lever foreningens formål, eller der er tale om grov overtrædelse af vedtægterne, interne retningslinjer, kontingentrestance, brud på tavshedspligt eller overtrædelse af ”Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter”.

 

§ 7

Valg til Bestyrelsen:

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

På generalforsamlingen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens frivillige medlemmer og 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer. 

Der vælges 3 suppleanter: 2 frivillige og 1 eksternt medlem.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv i forhold til formand, næstformand, kasserer, kontaktperson til gruppelederne, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Ved konstitueringen skal hele bestyrelsen være til stede.

 

§ 8

Bestyrelsen:

Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når minimum 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Lederen deltager på bestyrelsesmøder med taleret dog uden stemmeret.

Suppleanter kan deltage med taleret dog uden stemmeret på bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsens kompetence.

Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og påser, at krisecentrets økonomiske og

administrative anliggender varetages under hensyntagen til foreningens formål.

Bestyrelsen beslutter, hvem der ud over daglig leder tegner og udtaler sig på krisecenterets vegne.

Bestyrelsen indkalder til og opstiller dagsorden for generalforsamlingen.

Øvrige kompetencer se interne retningslinjer.

 

§ 9

Forretningsudvalg:

Består af formand og næstformand.

Daglig leder deltager på forretningsudvalgsmøder og er uden stemmeret.

Forretningsudvalget kan alene træffe beslutning ved enighed. Ved uenighed henvises til bestyrelsen. Der indkaldes til bestyrelsesmøde, når et medlem af forretningsudvalget eller daglig leder ønsker dette.

 

§ 10

Daglig leder:

Daglig leder ansætter og afskediger øvrigt personale.

Centrets leder er ansvarlig for den daglige ledelse af krisecentret og for videregivelse af information fra Aabenraa kommune til bestyrelsen.

Øvrige kompetencer se interne retningslinjer og stillingsbeskrivelse.

 

§ 11

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og denne afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen beslutter ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst en måneds varsel ved udsendelse af dagsorden til samtlige medlemmer.

Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15 januar. 

 

Dagsorden på generalforsamlingen:

 

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Bestyrelsens årsberetning

4.      Fremlæggelse af regnskab

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Forelæggelse af årets budget

7.      Indkomne forslag

8.      Valg til bestyrelse

9.      Valg af suppleanter

10.  Eventuelt.

 

Alle personvalg skal ske ved skriftlig afstemning.

Øvrige valg skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt dette begæres af et stemmeberettiget medlem.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Suppleanter vælges for et år.

 

Indstilling af bestyrelsesmedlemmer:

Senest 15 januar indstilles skriftligt kandidater til bestyrelsen.

Interne medlemmer indstilles skriftligt af foreningens medlemmer.

Eksterne medlemmer indstilles skriftligt af vagt- og personalegruppen. Der kan max indstilles et eksternt medlem pr. gruppe. 

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det og samtidig angiver, hvilke emner, der ønskes behandlet.

 

 § 13

Foreningens nedlæggelse:

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte samt senest 3 uger herefter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der også kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

I forbindelse med foreningens nedlæggelse beslutter generalforsamlingen, hvem foreningens formue skal tilfalde. Formuen kan kun tilfalde en forening eller flere med samme formål som Aabenraa Krisecenter.

 

Vedtaget på generalforsamling den 23 marts 2009.

 

Ændret på generalforsamling den 19. marts 2013, den 20. marts 2014, den 16. marts 2015, den 16. marts 2017 og den 8. marts 2022.

Scroll to Top